فرایند پذیرش سهام شرکت ها

فرایند پذیرش سهام شرکت ها

عرضه و پذیرش در بورس تهران
پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهاداروناشر آن با شرایط مندرج در دستور العمل مربوطه،به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است .بر اساس مقررات بازار سرمایه، شرکت هایی که متقاضی پذیرش اوراق بهادار خود در بورس یا بازار خارج از بورس هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش، دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بورس واوارق بهادار انجام می دهند. به بیان دیگر مشاوران پذیرش، به عنوان رابط میان ناشران اوراق بهادار متقاضی پذیرش وبورس ها عمل می کنند.
به طور کلی شرکتها می توانند در
بازار بورس
تهران و یا فرابورس، که هر دو شرکت زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند مورد پذیرش و عرضه قرار گیرند.
شرکتها با توجه به تفاوتهایی از جمله سایز شرکت، جمع دارایی ها، میزان سود آوری، تعداد سهامداران و … در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران مورد پذیرش قرار می گیرند.
شرایط عمومی پذیرش
 •  
 • سهامی عام باشند
 • ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده باشند
 • اظهار نظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورتهای مالی داشته باشند
 • برخورداری از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت
 • داشتن صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و دستور العمل های اجرایی سازمان بورس
 • عدم محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام شرکت
 • نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
 • سهام با نام و بهای اسمی آن تماما پرداخت شده باشد
 • دارای حسابرس معتمد سازمان
 • نداشتن دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی
 •  
فرایند پذیرش شرکت ها در بورس / فرابورس ایران
 •  
 • ارائه درخواست از طریق سامانه پذیرش توسط مشاور پذیرش
 • بررسی اجمالی توسط کارشناسان بورس/فرابورس 
 • جلسه حضوری با مدیران شرکت
 • ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز پذیرش مندرج در سایت بورس/فرابورس
 • تهیه گزارش کارشناسی توسط بورس/فرابورس
 • ارسال گزارش کارشناسی بورس/فرابورس به هیئت پذیرش ظرف مدت 45 روز از تاریخ تکمیل مدارک
 • برگزاری جلسه هیئت/کمیته پذیرش و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت
 • اعلام نتیجه و شروط درج هیئت/کمیته پذیرش به صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش
 • اعلام نتیجه هیئت پذیرش حداکثر ظرف مدت 45 روز حق اعتراض شرکت به رای ،حداکثر ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ تصمیم
 •  تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
 • ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سرمایه گذاری مرکزی و تسویه وجوه
 • افشای اطلاعات مالی در ساملنه کدال
 • به روز رسانی امید نامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت جلسه هیئت/کمیته پذیرش
 • درج نام شرکت ظرف مدت 6ماه از زمان پذیرش
 • درج شرکت در فهرست نرخ های فرابورس ایران
 • عرضه سهام شرکت حداقل 5 روز و حداکثر چهار ماه پس از تاریخ درج
 • عرضه اولیه/حراج
 • گشایش نماد/قیمت ثابت 
 •  
مدارک و مستندات لازم جهت ورود به بورس
 1.  
 2. پرسشنامۀ پذیرش: به‌منظور بررسی درخواست پذيرش در بورس است. تمامی موارد و بخش‌های پرسش‌نامه بایستی بر اساس اطلاعات جاری یا آخرین سال مالی شرکت تکمیل و به همراه مستندات تکمیلی ارایه شود. مضامين پرسش‌نامه، اطلاعات عمومي و اختصاصي متقاضی را در بر می‌گیرد.
 3. امیدنامه: در امیدنامه شرکت‌ها باید ابتدا چکیده‌ای از نوع فعالیت شرکت، محل شرکت، تاریخ و شماره ثبت شرکت بیان شود. بعد از چکیده فهرست مطالبی که قرار است بیان شود به ترتیب زیر مطرح می‌شود: مقدمه/ معرفی شرکت / تاریخچه‌ای از شرکت / موضوع فعالیت شرکت / سهامداران / مدیران / ساختار نیروی انسانی، مرکزاصلی و شعب شرکت به‌طور کامل همراه با جداول مربوطه تشریح شود.
 4. در مورد نحوه فعالیت شرکت مواردی از قبیل: محل فعالیت اصلی شرکت، دارایی‌های ثابت، محصولات، ظرفیت تولید(اسمی،حقیقی)، مواد اولیه ومنابع تامین مالی آن، بازار محصولات و رقبا و برنامه های آتی شرکت (مربوط به طرح های توسعه شرکت) ذکرشود.
 5. همچنین اگر شرکت تولیدی باشداطلاعاتی در مورد تولید و فروش که شامل: تولید واقعی، ترکیب بهای تمام شده،تغییرات نرخ مواد اولیه، فروش، نحوه قیمت گذاری و فروش محصولات. به‌طور مثال در مورد شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش به صورت اعتبار اسنادی داخلی(ریال) و یافروش درصدی از محصولات از طریق بورس یا در صدی در شرکت در اتاق پایاپای صورت گرفته، عنوان می‌شود. او قراردادهای مهم.
 6. رسید پرداخت حق پذیرش: حق پذیرش شرکتها معادل ۰.۰۰۲ سرمایه ثبت شده تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال 
 7. صور ت های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دورۀ مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دورۀ آن برابر یك سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛
 8. ارائۀ آخرین صورت های مالی میان دور های شامل صورت های مالی شش ماهۀ حسابرسی شده و صورت های مالی سه ماهه؛
 9. گزارش تفسیری مدیریت حسابرسی شده
 10. گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل برای دو دورۀ مالی اخیر؛
 11. صور تجلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی؛
 12. برنامۀ کسب و کار (Business Plan)، مصوب هیئت مدیرۀ شرکت، برای حداقل سه سال آینده و براساس فر مهای بورس؛
 13. آخرین اساسنامه، که کلیۀ تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق العاده در آن اعمال شده باشد؛
 14. هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامۀ رسمی و آگهی های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت؛
 15. فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصرۀ یك مادۀ 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم های سازمان؛
 16. برگ ههای قطعی یا تشخیصمالیات بر عملکرد و ارزش افزوده در پنج سال گذشته؛
 17. مصوبۀ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس؛
 18. تأییدیۀ حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل های داخلی شرکت ب هنحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد؛
 19. آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی؛
 20. تصویر آخرین پروانۀ فعالیت/ بهره برداری؛
 21. سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی جاری و آتی،
 22. قراردادهای منعقد شده متقاضی با تیم پذیرش و قرارداد فی مابین مشاور پذیرش و مشاور حقوقی؛
 23. گزارش ارزش گذاری تهیه شده توسط متعهد خرید به درخواست بورس، د رصورتی که مبنای پذیرش متقاضی در هر یك از بازارها بر اساس ارزش بازار یا ارزش بازار سهام شناور آزاد باشد.
 24. گزارشی از کلیه دعاوی قضایی در جریان و مختومه له یا علیه شرکت طی سه سال اخیر به انضمام نسخه ای از آراء صادره.
 25.