مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود. این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود. استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر فرد در حالت عادی باید
به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جستارهای "کسب و کار" است که به نقش شرکت ها در حوزه اجتماع می پردازد.مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ،مراقبت و کمک به جامعه ای که درآن فعالیت می کند انجام دهد.مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه،انسان ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می رود.
مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن تر این گونه تعریف شده است که "مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می دارد.
از جمله فعالیت های کارگزاری حمایت از موسسه خیریه امیرالمومنین بوده است.