شماره حساب های بورس انرژی

شماره حساب های بورس انرژی

این شماره حساب ها صرفاً برای واحد بورس انرژی می باشد
بانک
شعبه
شماره حساب
شماره شبا
ملت
بورس کالا - 7/6211
جاری 122996363
IR 6601 2000 0000 0001 2299 6363