شماره حساب های بورس کالا

​​​​​​​

شماره حساب های بورس کالا

این شماره حساب ها صرفاً برای واحد بورس کالا می باشد
بانک
شعبه
شماره حساب
شماره شبا
تجارت
بورس کالا - 1043
جاری 104320619
IR 2501 8000 0000 0001 0432 0619
ملت
بورس کالا - 7/6211
جام 1447012440
IR 1601 2000 0000 0014 4701 2440
صادرات
بورس کالا - 383
جاری 0103468810009
IR 1501 9000 0000 1034 6881 0009
کشاورزی
بورس کالا - 4819
جاری 502253984
IR 44 0160 0000 0000 0502 2539 84
رفاه
ميدان آرژانتين - 187
جاری 167297570
IR 5501 3010 0000 0001 6729 7570
ملت
بورس کالا - 7/6211
سپرده سرمايه گذاری 1352529444
IR 2801 2002 0000 0013 5252 9444
تجارت
بورس کالا - 1043
جاری 104323871
IR 0601 8000 0000 0001 0432 3871
سامان
مرکزی - 802
سپرده 1-896696-841-802
IR 3805 6008 0284 1008 9669 6001
کشاورزی
بورس کالا - 4819
جاری 846302261
IR 2001 6000 0000 0008 4630 2261
ملت / کیش
بورس کالای کیش - 4422
كوتاه مدت 1801257249
IR 4501 2002 0000 0018 0125 7249
جاری 8738224515
IR 7101 2000 0000 0087 3822 4515